Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZADANIA

Podstawowymi zadaniami Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach są ustalanie prawa i wypłata świadczeń emerytalno-renotwych dla żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin, ustalenie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych należnych żołnierzowi przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wojskowej, a także wypłata świadczeń wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Zadania Biuro realizuje w szczególności poprzez:

 •    ustalanie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wypłatę;
 •    dochodzenie zwrotu niezależnie pobranych świadczeń;
 •    planowanie i przygotowanie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych;
 •    prowadzenie gospodarki finansowej;
 •    naliczanie funduszu socjalnego na rzecz świadczeniobiorców i dokonywanie  
     wydatków z tego tytułu;
 •    prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości;
 •    wypłata świadczeń wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
     weteranach działań poza granicami państwa;
 •    ustalanie uprawnień i wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących przez    
     okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
 •    wypłata uposażenia dla sędziów, prokuratorów w stanie spoczynku sądów
     wojskowych
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP