Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego podaje poniższe informacje.

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych osobowych:
Wojskowe Biuro Emerytalne
40-028 Katowice, ul. Francuska 30.

Inspektor Ochrony Danych:
kontakt listownie: 40-028 Katowice, ul. Francuska 30.
mailowo: iod-wbeka@eibi.pl

Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach przetwarza dane osobowe na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzamy dane osobowe dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach:
- gromadzenie i aktualizacja danych osobowych świadczeniobiorców w celu przyznania i wypłaty świadczeń z zakresu wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego,
- realizacja innych ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
- gromadzenie i aktualizacja danych osobowych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osób objętych tym ubezpieczeniem,
- przyjmowanie i rozpatrywanie spraw, z którymi zwracają się do Wojskowego Biura Emerytalnego interesanci. 

Dane mogą zostać udostępnione do innych organów upoważnionych do pozyskiwania danych.

Okres przetwarzania danych
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały złożone.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Osoby, których dane dotyczą mają prawo uzyskać dostęp do swoich danych, zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu, a także mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP