Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZYZNANIE WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

Przyznanie wojskowej renty rodzinnej

    Zainteresowany ubiegający się o rentę rodzinną po emerycie - renciście wojskowym, żołnierzu zawodowym załącza do wniosku o ustalenie uprawnień i wypłatę renty rodzinnej (druk do pobrania w zakładce DRUKI ) oryginały następujących dokumentów :

 1. odpis skrócony aktu zgonu żołnierza, emeryta lub rencisty albo dokumenty potwierdzające datę zaginięcia żołnierza;

 2. aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;

 3. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

 4. prawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie prokuratora o związku śmierci ze służbą wojskową – w przypadku gdy śmierć była następstwem czynu karalnego;

 5. orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o związku śmierci żołnierza ze służbą wojskową – w przypadku śmierci żołnierza;

 6. dokumenty stwierdzające istnienie niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS), jeżeli ustalenie prawa do renty rodzinnej uzależnione jest od tej niezdolności;

 7. dokumenty potwierdzające prawo do alimentów ustalone wyrokiem lub ugodą sądową lub w wyniku porozumienia między rozwiedzionymi/separowanymi/nie pozostającymi we wspólności małżeńskiej - w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną:

  • przez małżonka rozwiedzionego lub pozostającego w separacji,
  • po małżonku, jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała pomiędzy małżonkami wspólność małżeńska;
 8. dokumenty potwierdzające naukę dziecka w szkole (zaświadczenie szkolne) – w przypadku dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych , które ukończyły 16 lat;

 9. postanowienie sądu – w przypadku gdy zmarły żołnierz, emeryt lub rencista był opiekunem ustanowionym przez sąd przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci;

 10. zaświadczenie o uczestniczeniu w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej – jeżeli prawo do renty rodzinnej po małżonku jest uzależnione od uczestniczenia w takim szkoleniu;

 11. pisemne oświadczenie:

  • o istnieniu wspólności małżeńskiej – w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną po małżonku,
  • stwierdzające brak niezbędnych źródeł utrzymania – w celu ustalenia prawa do okresowej renty rodzinnej,
  • stwierdzające osiągany przychód w rozumieniu art. 104 ustawy dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2018 roku poz. 1270- t.j.),
  • stwierdzające pobieranie świadczenia z innego organu emerytalnego lub rentowego lub świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy albo uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianego w odrębnych przepisach;

  Pisemne oświadczenie winno zawierać podpis zainteresowanego złożony w obecności pracownika przyjmującego oświadczenie, który potwierdza swoje uczestnictwo podpisem i pieczęcią.

     W przypadku ubiegania się o rentę rodzinną po zmarłym lub zaginionym żołnierzu zawodowym zainteresowany załącza do wniosku oprócz w/w dokumentów także dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o świadczenie emerytalno – rentowe od pkt 1 do pkt 5 ( patrz : informacje – przyznanie świadczenia emerytalno- rentowego).

     Rodzice ubiegający się o rentę rodzinną, poza złożeniem dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 1 i 5 oraz pkt 10c i d, dodatkowo zgłaszają pisemne oświadczenie, czy żołnierz, emeryt lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.
     Pisemne oświadczenie winno zawierać podpis zainteresowanego złożony w obecności pracownika przyjmującego oświadczenie, który potwierdza swoje uczestnictwo podpisem i pieczęcią.


Podstawa prawna: § 12, 13, 14 19 i 20 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin  (Dz. U. z 2012 roku poz. 194).

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP