Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZYZNANIE I WYPŁATA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Przyznanie i wypłata zasiłku pogrzebowego

    Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę lub członka rodziny tej osoby.
    Członkami rodziny są:

  • małżonek (wdowa i wdowiec);
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w punkcie wyżej;
  • rodzeństwo;
  • dziadkowie;
  • wnuki;
  • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

    Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

    Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

    Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 4.000 zł.

    W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę nie będącą członkiem rodziny lub pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyżej jednak niż 4.000 zł.

    W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

    Dokumentami wymaganymi przy wypłacie zasiłku pogrzebowego są:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ( druk wniosku do pobrania w zakładce DRUKI );

 2. oryginał odpisu skróconego aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;

 3. oryginały rachunków dokumentujących pokrycie kosztów pogrzebu w całości lub w części, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

  Jako koszty pogrzebu należy przyjmować potwierdzone rachunkami:

  • zakup miejsca pochowania na cmentarzu,
  • zakup trumny lub urny albo kremacji zwłok,
  • przewóz zwłok do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany,
  • zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego – stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych przy organizowaniu pochówku;
 4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (oryginały odpisów aktów stanu cywilnego ) osoby, która pokryła koszty pogrzebu;

 5. oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części;

 6. oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu.

    Na okoliczności, których potwierdzenie dokumentami nie jest wymagane, zainteresowany składa pisemne oświadczenie. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 5 i 6 niniejszego pisma (zawarte we wniosku o zasiłek pogrzebowy) winno zawierać podpis zainteresowanego złożony w obecności pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego przyjmującego oświadczenie, który potwierdza swoje uczestnictwo podpisem i pieczęcią lub podpis zainteresowanego winien być potwierdzony notarialnie (podstawa prawna: § 20 nw. rozporządzenia).

    Jednocześnie informuję, iż upoważnienie wnioskodawcy do przekazania zasiłku pogrzebowego na konto zakładu pogrzebowego winno być podpisane w obecności pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego lub potwierdzone notarialnie.

    Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

     Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w w/w terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym w/w okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.


     Podstawa prawna:

  • art. 26 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin(Dz. U. z 2017 roku poz. 2225 - tekst jednolity)
  • art. 77-81 ustawy z dnia 17 grudnia.1998r. o emeryturach i rentach z FUS ( Dz.U. z 2018 roku poz. 1270 - tekst jednolity)
  • § 15, 19 i 20 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2012 roku poz. 194).
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP