Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZYZNANIE EMERYTURY WOJSKOWEJ-WOJSKOWEJ RENTY INWALIDZKIEJ

Przyznanie świadczenia emerytalno - rentowego.

    Zainteresowany ubiegający się o emeryturę lub rentę inwalidzką załącza do wniosku o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej i wojskowej renty inwalidzkiej oraz o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej ( druki do pobrania w zakładce DRUKI ) oryginały następujących dokumentów:

 1. odpis przebiegu służby wojskowej z akt personalnych żołnierza;

 2. decyzję (wyciąg z rozkazu) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

 3. zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego (2 egzemplarze);

 4. decyzję (wyciąg z rozkazu) o wyznaczeniu na ostatnio zajmowane stanowisko służbowe określone grupą uposażenia oraz stopniem etatowym żołnierza;

 5. decyzje uzasadniające prawo do poszczególnych składników uposażenia i ich wysokości wymienionych w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 tj. w szczególności:

  • decyzję o przyznaniu dodatku za długoletnią służbę wojskową,
  • decyzję o przyznaniu dodatku specjalnego,
  • decyzję o przyznaniu dodatku służbowego,
  • decyzję o przyznaniu dodatkowego uposażenia rocznego  ustalonego proporcjonalnie do dnia zwolnienia ze służby wojskowej;
 6. dokumenty stwierdzające okresy równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia  10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 roku poz. 2225 - tekst jednolity) tj. m.in. okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służbie Więziennej;

 7. oświadczenie czy:

  • będzie pobierał świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego w ostatnim dniu pełnienia służby przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
  • pobiera świadczenie z innego organu emerytalnego lub rentowego lub świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy albo uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne przewidziane w odrębnych przepisach,
  • jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego - w przypadku żołnierza ubiegającego się o emeryturę, pozostającego w służbie przed dniem 2 stycznia 1999r.,
  • osiąga przychód w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

  Pisemne oświadczenie winno zawierać podpis zaintersowanego złożony w obecności pracownika przyjmującego oświadczenie, który potwierdza swoje uczestnictwo podpisem i pieczęcią.

    Dodatkowymi dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o emeryturę-rentę inwalidzką są:

 1. w przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby - oryginał orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej;

 2. w przypadku pełnienia zawodowej służby wojskowej w szczególnych warunkach, z tytułu której przysługuje podwyższenie emerytury - wyciągi z rozkazów (dowódcy jednostki wojskowej, dziennika lotów poświadczonego przez dowódcę jednostki wojskowej, zaświadczenia Szefa SKW lub SWW) uzasadniających podwyższenie emerytury;

 3. w przypadku pełnienia służby wojskowej w strefie działań wojennych:

  • zaświadczenie dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego wydzielonego do misji specjalnej organizacji międzynarodowej, stwierdzające okres służby w składzie misji specjalnej organizacji międzynarodowej w rejonie uznanym przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za strefę działań wojennych
  • wyciągu z rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej wydzielonej z Sił Zbrojnych RP i użytej poza granicami państwa stwierdzającego okres służby:
   • związany z udziałem w rozminowaniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
   • w rejonie uznanym za strefę działań wojennych,
  • wyciągu z rozkazu dziennego organu, który wyznaczył żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa, albo organu, któremu został on bezpośrednio podporządkowany przez Ministra Obrony Narodowej, stwierdzającego okres służby w rejonie uznanym za strefę działań wojennych, żołnierzy kierowanych do pełnienia służby w tej strefie z polskich przedstawicielstw wojskowych oraz polskich zespołów łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych albo bezpośrednio z organizacji międzynarodowych, międzynarodowych struktur wojskowych i obcych jednostek wojskowych;
 4. w przypadku doliczania do wysługi  emerytalnej  posiadanych przed powołaniem do służby wojskowej okresów składkowych i nieskładkowych w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1270 t.j.):

  • świadectwa pracy (oryginały),
  • umowa o naukę zawodu ( umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego)
   - w przypadku zatrudnienia w charakterze pracownika młodocianego,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów w szkole wyższej ("cywilnych") na jednym kierunku, w wymiarze określonym w programie studiów;
 5. oświadczenie dotyczące skierowania na badanie przez wojskową komisję lekarską.


Podstawa prawna: § 10, 16 i 19 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz  uprawnionych  członków  ich  rodzin  (Dz. U. z 2012 roku poz. 194).

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP