Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POMOC SOCJALNA

Przyznanie świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wojskowych

    Świadczenia socjalne przysługują w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub przewlekłej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego albo członka jego rodziny oraz z innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych.

    Świadczenia socjalne przyznaje, na wniosek świadczeniobiorcy, wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych
środków na ten cel.

    Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych:

  • zapomogi pieniężnej,
  • zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej,
  • częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych.

Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał.

    Świadczenie socjalne można przyznać gdy:

 1. dochód w rodzinie na uprawnione osoby z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 90% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury tj. 2.970,00 zł;

 2. w przypadku osoby samotnie gospodarującej z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury tj. 3.135,00 zł.

    Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia socjalnego każdorazowo dołącza się:

  • zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku świadczeniobiorcy i uprawnionych członków gospodarstwa domowego (poza emeryturą i rentą wojskową),
  • oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, klęski żywiołowe lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę.

    W przypadku posiadania dzieci powyżej 16-go roku życia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze świadczeniobiorcą należy do wniosku załączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole lub na studiach.

    Dziecku pobierającemu rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych, po ukończeniu 16 roku życia, przyznaje się pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki do zakończenia tej nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, na podstawie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

     Druk wniosku o świadczenie socjalne wraz z oświadczeniem o dochodach jest do pobrania w zakładce pozostałe - druki do pobrania.

Bliższych informacji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych udziela inspektor ds. funduszu socjalnego w WBE, tel. (26)1124-441.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009r w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. Nr 107, poz. 890), wydane na podstawie art. 27 ust.11 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 roku poz. 289 - tekst jednolity).

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP