Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE ŻOŁNIERZY

 

Świadczenie pieniężne należne przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wojskowej.

 1. Komu przysługuje świadczenie pieniężne należne przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wojskowej?
     

  Zgodnie z art. 95 i 96 ustawy z dnia 11.09.2003 r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 330  ze zm.) żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który pełnił nieprzerwanie zawodową służbę wojskową przez okres co najmniej 15 lat, wojskowy organ emerytalny wypłaca przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby świadczenie pieniężne w wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby. 
  Do zawodowej służby wojskowej o której mowa powyżej zalicza się okresy pełnienia nieprzerwanej czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania.
  Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia pieniężnego w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego przez żołnierza zawodowego, poza posiadaniem 15 lat nieprzerwanej służby, jest także pełnienie zawodowej służby wojskowej przez okres co najmniej 10 lat.
  Przy czym do okresów tej służby nie zalicza się zasadniczej służby wojskowej, służby kandydackiej i nadterminowej. Okres ten liczy się od dnia powołania na żołnierza zawodowego do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 

  Świadczenie pieniężne przysługuje również, jeżeli żołnierz pełnił zawodową służbę wojskową jako służba stała i został zwolniony wskutek:

    • upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ;
    • orzeczenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie gdy utrata tej zdolności została spowodowana wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby lub chorobą powstałą w związku ze szczególnymi warunkami służby;
    • niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
    • niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję.

 2. Komu nie przysługuje świadczenie pieniężne należne przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wojskowej

  Świadczenie pieniężne nie przysługuje w przypadkach:

   • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa,
   • otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej,
   • utraty stopnia wojskowego lub degradacji,
   • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej,
   • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego,
   • skazania prawomocnym wyrokiem sadu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonywania,
   • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej),
   • nieobecności w służbowe jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona.

 3. Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

  Świadczenie to wypłaca się na podstawie pisemnego wniosku żołnierza zawodowego oraz "Zaświadczenia o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy zawodowych do celów ewidencyjno-finansowych oraz zaopatrzenia emerytalno-rentowego" z jednostki wojskowej. WBE dokonuje weryfikacji poprawności wysokości uposażenia i dodatków o charakterze stałym. Organ emerytalny właściwy dla adresu zameldowania żołnierza wystawia decyzję o prawie do świadczenia pieniężnego. W przypadku gdy świadczeniobiorca zwraca się tylko z wnioskiem o świadczenie pieniężne, a nie chce składać wniosku o emeryturę musi przedstawić do wglądu komplet dokumentów w oryginale, taki jak przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. 

 4. Formy wypłaty świadczenia pieniężnego.

  Świadczenie pieniężne można pobrać:
  • jednorazowo z góry za cały rok
  • w okresach miesięcznych.

 5. Kto wypłaca świadczenie pieniężne? 

  Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje wojskowy organ emerytalny właściwy dla adresu zameldowania żołnierza.

 6. Terminy wypłaty świadczenia pieniężnego. 

  Świadczenie pieniężne należne co miesiąc organ emerytalny wypłaca w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje; natomiast jeżeli żołnierz wystąpił o wypłatę świadczenia za cały okres jednorazowo z góry wypłaca się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP